In het vandaag uitgekomen artikel van Amstelveenz staat een oproep voor iedereen die wil meedenken over sport en bewegen in Amstelveen. Binnenkort laten we u weten hoe u die ideeën kenbaar kunt maken. Houd onze website en Social Media in de gaten en abonneer op onze nieuwsbrief voor sportaanbieders!

Artikel in AmstelveenZ:

VAN START MET HET LOKAAL SPORTAKKOORD

Bent u een sportorganisatie en wilt u ook zo graag meer doen aan het terugdringen van overgewicht of eenzaamheid, maar weet u niet waar of hoe te beginnen? Wilt u graag meer beweegruimte in uw wijk creëren? Veroorzaakt een groep jongeren overlast en wilt u ze via sport positief stimuleren? Let dan goed op! Sinds de zomer van 2019 zijn Joris van Soerland en Martine Willemstein sportformateurs in Amstelveen. Samen met allerlei sportorganisaties, welzijn- en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven (groot en klein) en de gemeente gaan zij van start met het Lokaal Sportakkoord voor Amstelveen. ‘Een sportakkoord dat ervoor gaat zorgen dat alle Amstelveners met plezier gaan sporten. Om dit akkoord te maken hebben we de Amstelvener en Amstelveense organisaties nodig’, vertelt Joris.

In juni 2018 kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar om samen met de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. In dat akkoord met de titel ‘Sport verenigt Nederland’ zijn ambities geformuleerd gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan.

Lokale navolging
Overal in Nederland krijgt dit idee nu navolging en wordt aan lokale en regionale sportakkoorden gewerkt. Zo ook in Amstelveen. De gemeente heeft van de rijksoverheid middelen gekregen om een sportformateur in te schakelen. Amstelveen heeft gekozen voor een duo bestaande uit een onafhankelijke, externe sportformateur, Martine Willemstein, en een lokale bekende in de sport, Joris van Soerland. De sportformateurs opereren onafhankelijk en zijn niet in dienst van de gemeente. Zij gaan om tafel met allerlei Amstelveense organisaties en instellingen. De formateurs gaan op zoek naar nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking die ertoe moeten leiden dat sportorganisaties sterker worden, dat meer mensen in beweging komen en dat de samenleving nog meer profijt heeft van de maatschappelijke kracht van de sport.

Joris (46) is zelf een fanatieke sporter en heeft op Olympisch niveau gebadmintond. ‘Sport is belangrijk voor je mentale en fysieke gesteldheid, maar ook voor je sociale leven kan sport zoveel betekenen. Daarom is hierin investeren ontzettend belangrijk. Er is zoveel meer dan hockey en voetbal. In Amstelveen worden allerlei sporten beoefend die anders zijn en ontzettend leuk!’. Martine (38) adviseert vanuit BMC al ruim 9 jaar gemeenten en sportorganisaties en is werkzaam op het snijvlak van sport- en evenementenbeleid, sport en gezondheid, bestuurlijke vernieuwing en participatietrajecten. ‘We onderschatten vanuit de sport nog wel eens de maatschappelijke kracht van sport. Sport en bewegen kan zo mooi bijdragen aan uitdagingen die spelen in de samenleving. Één van de mooiste voorbeelden vind ik nog steeds dat door samen te werken demente ouderen, die normaliter op een gesloten afdeling verblijven, een middag konden gaan zwemmen. Dit alles doordat CIOS studenten voor begeleiding, de kinderopvang voor het vervoer, het zwembad voor de locatie en de welzijnsinstellingen waar de ouderen verbleven, de handen ineen wisten te slaan.’

Ambities in het Nationaal Sportakkoord
In het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd. Deze zijn uitgewerkt in deelakkoorden: Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders, Positieve sportcultuur, Van jongs af aan vaardig in bewegen en Topsport die inspireert. In ieder deelakkoord staan de belangrijkste doelen en activiteiten beschreven. Martine benoemt ‘We gaan met elkaar bepalen welke ambities aansluiten op wensen en behoeften in Amstelveen. We kunnen ons laten inspireren door de landelijke ambities, maar mogen daar ook een twist of eigen woorden aan geven. Uiteraard komen de landelijke ambities niet zomaar uit de lucht vallen, dus kunnen we er houvast aan hebben en de structuur benutten.’

Volgens Joris is de landelijke ambitie “Van jongs af aan vaardig in bewegen” een ontzettend belangrijk onderdeel van het akkoord. ‘Hier leg je het fundament. Het is belangrijk om de jonge doelgroep in aanraking te laten komen met zoveel mogelijk sporten, zodat ze op latere leeftijd echt iets gaan doen dat ze leuk vinden.’

Het proces
Joris en Martine zijn inmiddels gestart. Het proces begint met een start- en inspiratiebijeenkomst. ‘We roepen iedereen op om hierbij aanwezig te zijn en mee te denken en praten over mooie bestaande en nieuwe lokale samenwerkingen’, aldus Martine. ‘Samen gaan we het sportaanbod verbeteren in Amstelveen, maar veranderen we ook onze visie op sport. Zo vinden we het belangrijk dat alle mensen moeten kunnen sporten. En moet de Olympische gedachte “Meedoen is belangrijker dan winnen” belangrijker worden. Dat zie ik nog wel eens misgaan langs de lijn’, aldus Joris.

Na de start- en inspiratiebijeenkomst worden er bijeenkomsten georganiseerd waar in kleiner verband zal worden doorgesproken over concrete ambities en samenwerkingen. Een ieder die een steentje wil bijdragen kan aangeven bij welke ambitie hij/zij wil aansluiten. Martine geeft aan dat ‘Meedoen in het Lokaal Sportakkoord vraagt om commitment op de lange termijn. Wees reëel in de toezeggingen die je als organisatie doet. Start liever op 1 of 2 ambities en werk daarin echt constructief mee, dan dat je als organisatie betrokken wilt zijn op alle ambities en uiteindelijk te veel hooi op je vork neemt. Met andere woorden wees een betrouwbare samenwerkingspartner.’

Het sportakkoord zal een belangrijke functie hebben bij het nieuw op te stellen sportbeleid vanaf 2020. Daarnaast wordt hierin benoemd of het hebben van een sportambassadeur in Amstelveen meerwaarde heeft voor de stad. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een verbindende rol, in relatie tot sport en maatschappelijke vraagstukken, en het naar Amstelveen halen van belangrijke evenementen en activiteiten op sportgebied.

Het streven is om begin april 2020 het Lokaal Sportakkoord op feestelijke wijze te presenteren.